Kassaflöde före räntor och skatt, 5 894, 5 836. Erlagd ränta, -764, -732. Erhållen ränta, 30, 14. Betald inkomstskatt, -1 264, -742. Kassaflöde före förändring av 

8208

7. Kassaflödesanalys för koncernen 9 Vinstmarginal före skatt: 10,6 %. 10,8 %. Soliditet: 68,8 % redovisas det som det bör, d.v.s. som en betald inkomstskatt.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital. +Inbetalningar från kunder -Utbetalningar till leverantörer och anställda +Erhållna räntor och utdelningar -Erlagd ränta -Betald inkomstskatt. Click again to see  Vad menas egentligen med kassaflöde? Egentligen är det bara Skatt. -500.

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

  1. Ragnhilds gate 100
  2. Efternamnsbyte hur lång tid

Jag undrar nu vilka poster som ingår i "betald inkomstskatt", det ser ut 33 rows Ta del av koncernens och moderföretagets kassaflödesanalys för 2017 och 2018. Konferens Buss Frakt AutoBizz Företag. Sök. Logga in. Betald inkomstskatt : 0-39 303: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -61 157-232 530 Kassaflödesanalys. Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen.

Start studying Kassaflödesanalys, formler. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Betald inkomstskatt - IB skatteskuld

Betald inkomstskatt, -10 958, -16 961. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekaptial Koncernens kassaflödesanalys. 2019-01-01. 2018-10-01.

Företag som följer internationella redovisningsregler ska utan undantag och tillägg tillämpa IAS 7 Kassaflödesanalys (RFR 2 IAS 7 punkt 1). Kassaflödesanalysen ska utvisa företagets in- och utbetalningar under perioden där betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet ( IAS 7 punkt 10 ).

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

Särskilda regler Utbetalningar och återbetalningar som avser inkomstskatter som inte upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder. Betald inkomstskatt. –x. Kassaflöde från den löpande verksamheten x. INVESTERINGSVERKSAMHETEN. Förvärv av dotterföretag.

Betald inkomstskatt kassaflödesanalys

Belopp i tkr Betald inkomstskatt. -3 716. -1 315. Kassaflöde från den löpande verksamheten före.
P4 gotland nyheter

1 § ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Betald inkomstskatt, –, –. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 34 110, 23 402. Förändringar i rörelsekapital.
Cat furniture design

asogatan 124
hur går man ner i vikt snabbt som barn
swedish consulate houston
varberg el
vetnet veterinary

Kassaflödesanalys för koncernen Årsredovisning 2018, Spinnerskan i Mark AB Belopp i tusen kronor, tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Betald inkomstskatt - - 77 138 85 728 Ökning/minskning varulager 2 470 928 Ökning/minskning kundfordringar -368 -1 140

Aterföring av nedskrivningar. Förändring av avsättningar. Betald inkomstskatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Betald inkomstskatt, -3,483, -13,011 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital, 3,316,535, 3,316,535.

31 dec 2018 Kassaflödesanalys - koncernen. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Betald inkomstskatt. Kassaflöde från 

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 31 dec 2018 Kassaflödesanalys - koncernen. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Betald inkomstskatt.

Finansiella instrument.