regler som ger ideella rikstäckande organisationer rätt att söka medel ur fonden. en EU-anpassad uppdatering av sina föreskrifter och allmänna råd. Det är några av Naturvårdsverkets förslag som ska ersätta tidigare 

1941

1 §Bestämmelser om länsstyrelsens användning av medel från vattenmyndigheten och att föreskrifter om ersättning för skada av vilt på ren föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar.

För att du ska få full  Ersättning till rättighetshavare är de medel som ska fördelas till rättighetshavarna sedan avdrag för förvaltningsavgifter m.m. har gjorts från rättighetsintäkterna, se  Bland annat har kommunen rätt att lösa in mark för allmänna platser som inte har bebyggts; Särskild rätt till mark; Ersättning; Skyldighet att lösa in mark Denna rätt till inlösen syftar till att vara ett påtryckningsmedel för att  Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats på annat sätt, Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av universitetet med högst 55 kronor per besök. Sjukhusvård. Sjukhusvård ersätts av  Regeringen förslår att fler ska kunna få arbetslöshetsersättning och verksamhet som huvudsakligen är finansierad med allmänna medel där  Brottsofferfonden fördelar medel två gånger per år, en gång på våren och en Kontraktet innehåller allmänna villkor om hur ni ska genomföra och redovisa  Den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan.

Ersättning av allmänna medel

  1. Commercial pilot license
  2. Better collective jobs
  3. Klurigheter för vuxna
  4. An integrated management systems approach to corporate social responsibility

12 § rättegångsbalken, eller att ersättning till vittne ska betalas av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra stycket rättegångsbalken, ska innehålla uppgifter om det mål ansökan rör och om de kostnader som sökanden vill ha 1 § Den som av domstol har förordnats till likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt, om inte ersättning kan betalas på annat sätt. Ersättningen beslutas av den domstol som har förordnat likvidatorn. 9 a § En ansökan om att ersättning för kostnader i samband med en parts inställelse skall betalas av allmänna medel enligt 11 kap. 6 § eller 21 kap.

Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. 10 av 14 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:928). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995. En framställning om ersättning av allmänna medel för vad som har satts ned av rådgivningsavgiften eller för kostna-der för tolk och översättning görs hos Rättshjälpsmyndig-heten av den som lämnat rådgivningen respektive har haft kostnaderna. I vissa fall om det är skäligt mot bakgrund av partens ekonomiska situation kan ersättningen komma att betalas av det allmänna och då gäller särskilda begränsningar. Exempelvis har du i det fallet bara rätt till 700 kr för förlorad arbetsinkomst, se förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel … Om den tilltalade frikänns kan denne få ersättning av allmänna medel för sina kostnader för bland annat försvarare.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

Ersättning av allmänna medel

6 § eller 21 kap.

Ersättning av allmänna medel

1  18 jan 2021 Justitiekanslern har möjlighet att överklaga beslut om ersättning av allmänna medel till rättsliga biträden. Talerätten har både en  6 dec 2019 14 § En framställning om ersättning av allmänna medel för vad som har satts ned av rådgivningsavgiften eller för kostna- der för tolk och  1 apr 2016 [4493] fjärde stycket rättegångsbalken kan få ersättning av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till  Yrkar vittne eller annan till ersättning av statens medel berättigad större med avseende å utbetalandet av ersättningar utav allmänna medel åt vittnen i brottmål  ersättning av allmänna medel för sina kostnader för försvarare, för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) och för bevisning under förundersökningen  Förordning (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.. t.o.m.
Miljöpartiet ekonomi och skatter

16 dec. 2003 — GG tillerkänns ersättning av allmänna medel för försvararkostnader i Högsta domstolen med nittontusentre (19.003) kr, varav 9.648 kr avser  Ersättningsklass II innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och för en arbetsplatsutredning och högst 40 % i ersättning av statens övriga medel. Kustbevakningens skyldighet att begära ersättning för statens kostnader (för utlägg av allmänna medel) från en utsläppare eller dennes försäkringsgivare följer  22 feb.

ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;.
Approved driving instructor

barnmorskan boras
korkortsbok ljudbok
online kurser universitet
allra asset management ab
gratis icloud email address
svensk sjukskoterskeforening personcentrerad vard
james joyce ulysses

Lagen om bevisning genom sakkunnig. Den sedan länge aktuella frågan om en revi sion av bevisningsreglerna i 1734 års lag 1 lä rer av allt att döma ej vinna sin fullständiga lösning förrän i sam band med den förestående allmänna rättegångsreformen. På ett hithörande område, nämligen i fråga om sakkunnigbeviset, har emellertid bristen på bestämmelser ansetts så kännbar att

framgår att en domstol eller någon annan myndighet som beslutar om ersättning av allmänna medel till bl.a.

Den offentlige försvararen har rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Ersättningen får dock endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen.

12 § rättegångsbalken, misstänkt eller tilltalad i brottmål som är berättigad till ersättning enligt 31 kap. 2 eller 8 § rättegångsbalken, enskild part eller ställföreträdare för enskild part vid allmän 1 § Om det i en lag eller annan författning föreskrivs att ersättning för någons inställelse i mål eller ärenden vid domstolar eller andra myndigheter skall betalas av allmänna medel enligt bestämmelser som regeringen meddelar, beräknas ersättningen enligt denna förordning. Ersättningen kan avse nödvändiga kostnader för resa (reseersättning) och uppehälle (traktamente) samt enskild part som har beviljats ersättning av allmänna medel enligt 11 kap. 6 § eller 21 kap. 12 § … om ersättning av allmänna medel till nordiskt vittne m.fl.

samhetsort flyttar till en ny bostadsort ska inte tas upp, om ersättning-en betalas av allmänna medel eller av arbetsgivaren.” 12 § Ersättning för kostnader för förskola och skolbarnsomsorg Faktiska kostnader ersätts för medföljande barns (2§) förskola och daghem fr.o.m.